С използването на сайта Вие приемате, че използваме "бисквитки" за подобряване и персонализиране на съдържанието, както и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. Съгласявам се

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Този документ съдържа съдържа Политиката за защита на личните данни на физически лица – крайни потребители (“Политика”) и е неразделна част от Условията за ползване от физически лица – крайни потребители („Условията“). В случай че не сте съгласни с Условията, няма възможност да използвате този сайт. При промяна на Политиката за защита на личните данни, промените ще бъдат публикувани тук.

Дата на актуализация: 21 декември 2018г.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КРАЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

С цел предоставяне на услугите (“Услуги”) в сайта www.bfski.com и мобилните версии и приложения , Българска Федерация по Ски („Ние“) с адрес на управление: София, бул. Васил Левски 75 ЕИК: 000708273 обработва данни на физически лица („Субекти на данни), в съответствие с настоящата Политика.

При обработването на лични данни, Ние спазваме всички приложими към дейността ни нормативни актове по защита на личните данни, включително, Регламент (ЕС) 2016/679 („Регламент“).

Съгласно Регламента, лични данни е всяка информация, която се отнася до Вас и чрез която можете да бъдете идентифицирани. Обработване на лични данни (”Обработване”) е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автоматични или други средства.

1. Групи лица, за които се обработват данни

Във връзка с предоставяните yслуги, ние обработваме информация относно следните субекти на данни:


(а) физически лица, ползватели на сайта с регистрация, като клиенти;


(б) физически лица, ползватели на сайта без регистрация;


(в) физически лица, отправили запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция към Българска Федерация по Ски;


(г) физически лица, информация за които се съдържа в запитвания (вкл. чрез обаждане), искания, сигнали, жалби или друга кореспонденция, отправена към Българска Федерация по Ски.

2. Обработвани данни във връзка с предоставяне на Услугите

2.1. Информация, която Вие предоставяте

Вие сами решавате дали и как да използвате услугите, предоставяни чрез сайта. Във формите, чрез които се въвеждат лични данни, ясно обозначаваме задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните. Данните, попълването на които е задължително, са такива, без които е невъзможно да предоставим съответната услуга или част от нея.

Други данни

Българска Федерация по Ски може да обработва и други данни, отнасящи се до Вас, в случаите, когато Вие предоставите доброволно такива данни чрез попълване на съответни електронни форми в сайта, предварително създадени хартиени формуляри и др.

2.2. Данни, свързани с процеса на ползване на Услугите

Логове, свързани със сигурност, техническа поддръжка, развитие и др.

В сайта се използват логове със следните цели:
• За осигуряване на надеждното функциониране на услугите и установяване на технически проблеми;
• За гарантиране на сигурността на услугите и откриване на злонамерени действия;
• За подобряване на услугите в сайта;
• За анализ на посещаемостта и ползваемостта на сайта;
• Логове в случаите, в които това се изисква от закона (като логове на електрони волеизявления).

Лог за влизане в акаунт. Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти. Той се поддържа за период до 1 /една/ година, като съдържа дата и час на влизането или опита за влизане в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес.

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls), рутери суичове и друти активни устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми, откриване на злонамерени действия и др. от посочените по-горе цели. Те се съхраняват за период до 1 /една/ година. Логовете могат да съдържат следната информация: дата и час, IP адрес, URL, информация за браузър и устройство. В допълнение някои от устройствата е възможно да използват технология за сигурност, базирана на бисквити.

Бисквити

За функционирането на Сайта е необходимо ползването на бисквити. Тук можете да намерите детайлно описание на използваните бисквити и тяхното предназначение.

3. Цели за обработване на лични данни

Българска Федерация по Ски събира, използва и обработва информацията, описана по-горе, за целите, предвидени в настоящата Политика и в Условията за ползване на услугите, които могат да бъдат:
• Цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на други ползватели на услугите, трети лица и Българска Федерация по Ски;
• Цели, за които Вие сте дали своето изрично съгласие;
• Цели, необходими за изпълнението на законови задължения на Българска Федерация по Ски.

Легитимен интерес

Това са цели, свързани със законни интереси н Българска Федерация по Ски и/или трети лица като други потребители, Куриерски фирми, Представители на тях и др. Тези цели включват:
• Осигуряване на нормалното функциониране и използване на сайта от Ваша страна и от страна на другите потребители, поддръжка и администриране на Услугите, разрешаване на възникнали спорове, установяване и предотвратяване на злонамерени действия.
• Откриване и разрешаване на технически или проблеми с функционалността, развитие и подобряване на услугите.
• Осъществяване на комуникация с Вас, включително по електронен път по важни въпроси, свързани с услугите.
• Приемане и обработване на получени сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;
• Осъществяване и закрила на правата и законните интереси на Българска Федерация по Ски, включително и по съдебен ред, и оказване на съдействие при осъществяване и закрила на правата и законните интереси на другите ползватели на сайта и/или засегнати трети страни.

За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Законови задължения

Целите, свързани със спазване на законови задължения на Българска Федерация по Ски, включват изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи, при осигуряване на възможност за осъществяване на контролните правомощия на компетентните държавни органи, при изпълнение на законовите задължения на Българска Федерация по Ски да Ви уведомява за различни обстоятелства, свързани с Вашите права, с предоставяните услуги със защитата на данните Ви и др. За тези цели е възможно да е необходимо обработване на част или на всички посочени по-горе категории.

Изрично съгласие

Ваши данни могат да бъдат обработвани на базата на Ваше изрично съгласие, като обработването в този случай е конкретно и в степента и обхвата, предвидени в съответното съгласие.

4. СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Тук можете да намерите информация за срока на съхранение на различните видове данни. При съхранението на данни, Ние прилагаме принципите на Регламета за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Типове данни
Период на съхранение
Пояснения

Абонаменти за известия и нови услуги предлагани от нас

Период на съхранение: За периода, за който е активен абонаментът или до неговото прекратяване

Сайтът дава възможност да се абонирате и получавате на Вашия имейл адрес известия за новини и събития, публикувани в сайта.

Необходимо е да предоставите имейл адрес, на който желаете да получавате абонамента. Абонаментът може да бъде прекратен по всяко време.

Автоматичен вход за администратори на сайта

Период на съхранение: За период до 6 /шест/ месеца от последното влизане в сайта

Тази опция Ви дава възможност да влизате автоматично в сайта от компютър, на който сте избрали това. Не бива да ползвате тази опция, ако до този компютър имат достъп други лица освен Вас.

Лог за влизане в административни акаунтаи (съдържа дата и час на влизането в акаунта, статус, дали влизането е през мобилна версия, приложение или десктоп браузър, IP адрес)

Период на съхранение: За период до 1 /една/ година от последното влизане или до закриването на акаунта

Този лог дава възможност да бъдат установени и автоматично блокирани нерегламентирани опити за достъп до акаунти.

Системни логове (могат да съдържат информация като: дата и час, IP адрес, URL, информация за версия на браузър и устройство)

Период на съхранение: За период до 1 /една/ година

Сървърни логове, логове на устройства за защита на сигурността (Web Application Firewalls), мрежви и др. устройства, попадащи в тази категория. Тези логове са необходими за установяване на технически проблеми и/или откриване на злонамерени действия.

Кореспонденция, жалби и сигнали, искания, входящи телефонни обаждания

Период на съхранение: Корeспонденция, жалби и сигнали се съхраняват за срок до 5 /пет/ години.
С цел подсигуряване надеждността на услугата, входящи телефонни разговори се съхраняват за срок до 3 /три/ месеца.

С цел разрешаване на подадени жалби, сигнали, спорове, запитвания, искания или други въпроси, отправени в комуникация към

Нас, постъпила чрез електронни форми в Сайта, чрез обаждания към Наш фиксиран номер, чрез изпращане по регулярна или електронна поща, Ние съхраняваме и обработваме тази информация, както и резултата от това обработване. Предвид давностните срокове съгласно българското законодателство с цел разрешаване на възникнали спорове, тази информация се съхранява за период до 5 /пет/ години.

Бисквити

Период на съхранение: До 6 /шест/ месеца от последното ползване на Услугите

За описание на използваните бисквити виж “Политика за използване на Бисквити”

В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции. Посочените срокове могат да бъдат променени, в случай че бъде установено различно изискване за запазване на информацията съгласно действащото законодателство.

Архивиране. С цел подсигуряване на надеждността на услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в Сайта се прилага политика на архивиране на данните. Максималният период за актуализация (вкл. изтриване на данни) на всички резервни копия е 30 дни.

5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Българска Федерация по Ски не предоставя Ваши лични данни на трети лица, по никакъв друг начин освен в описаните в тази Политика, Условията и предвиденитe в закона случаи.
Настоящата Политика се отнася за съхранението и обработването на лични данни от наша страна.

5.1. Доставчици и подизпълнители


Българска Федерация по Ски използва подизпълнители и доставчици на услуги. При работата си с подизпълнители и доставчици Българска Федерация по Ски изисква от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с настоящите Политика и Условия.

5.2. Трети лица


Ваши лични данни могат да бъдат предоставени на трети лица само в следните случаи: когато това е предвидено в закон; ако това бъде поискано по надлежен начин от компетентен държавен или съдебен орган; когато сме получили Вашето изрично съгласие за това; когато това се налага за защитата на права и законни интереси на Българска Федерация по Ски и/или други потребители на услугите.

5.3. Промяна на собственост


В случай на сливане, придобиване или продажба на активи, засягащи обработването на лични данни, Вие ще бъдете уведомени предварително.

6. Права по отношение на личните данни

Регламентът предвижда следните права:

6.1. Право на информираност.


Настоящата Политика има за цел да Ви информира подробно за обработването на Вашите лични данни във връзка с предоставяните Услуги.

6.2. Право на достъп.

Вие имате право да получите потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, достъп до тях и информация относно обработването им и правата Ви във връзка с това. Сайта не предоставя възможност за регистриране на акаунти. Можете да отправите запитване към Длъжностното лице по защита на данните на Българска Федерация по Ски

6.3. Право на коригиране.

Вие имате право да коригирате Ваши лични данни, в случай че те са непълни или неточни. Вие имате възможност да коригирате Вашите данни като уведомите писмено или по чрез електонна поща Длъжностното лице по защита на данните на Българска Федерация по Ски.

6.4. Право на изтриване.

Вие имате право да поискате изтриване на данни, освен в случаите, в които за тяхното обработване е налице съществено основание и/или законово задължение.
Вие имате възможност да изтриете Вашите данни като уведомите писмено или по чрез електонна поща Длъжностното лице по защита на данните на Българска Федерация по Ски.

Данните се заличават в 30 дневен срок при спазване на приетите процедури на органията след одобрение от Длъжностното лице по защита на данните на Българска Федерация по Ски . Междувременно същите могат да бъдат предоставени само и единствено по надлежния ред на компетентните държавни органи при упражняване на техните контролни правомощия или на компетентен съд в случай на възникнало съдебно производство, по което те имат отношение. В случай на възникнал правен спор или производство, налагащо запазване на данни и/или искане от компетентен държавен орган, е възможно запазване на данни за по-дълъг от посочените срокове до окончателно приключване на възникналия спор или производство пред всички инстанции.

С цел подсигуряване на надеждността на услугите и предпазване от загуба на данни по технически причини, в сайта се прилага политика на архивиране на данните. Максималният период за актуализация (изтриване на данни) от всички резервни копия е 30 дни.

6.5. Право на ограничаване във връзка с обработването на данни.

Регламентът предвижда възможност да ограничите обработването на Ваши лични данни, ако са налице основания за това, предвидени в него.
Вие имате възможност да ограничитеобработването на Вашите данни като уведомите писмено или по чрез електонна поща Длъжностното лице по защита на данните на Българска Федерация по Ски

6.6. Право за уведомяване на трети лица.

В случай че е приложимо, Вие имате право да поискате от Администратор на Ваши лични данни да уведоми третите лица, когато той е предоставил Ваши данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

6.7. Право на преносимост на данните.

Вие имате право да получите личните данни, които сте предоставили и които се отнасят за Вас, в структуриран, популярен формат, пригоден за машинно четене, както и да използвате тези данни за друг администратор по Ваша преценка.
Вие имате възможност да получите Вашите данни като уведомите писмено или по чрез електонна поща Длъжностното лице по защита на данните на Българска Федерация по Ски

Важно: Отговорността за съхранението на експортирани от сайта данни, както и за всички последствия от предоставянето им на други администратори е изцяло Ваша.

6.8. Право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване,

включващо профилиране, което поражда правни последствия за Вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен, освен ако не са налице предвидените в приложимото законодателство по защита на личните данни основания за това и са предвидени подходящи гаранции за защита на Вашите права, свободи и легитимни интереси.

При предоставяне на услугите в сайта не се използват технологии, попадащи в тази категория.

6.9. Право на оттегляне на съгласие.

Вие имате право, по всяко време, да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, което е на базата на дадено от Вас съгласие. Такова оттегляне не засяга законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие до момента на оттеглянето му.

При услуги като абонамента за обяви по имейл, абонирането за които става на базата на Вашето желание (съгласие), е предвидена възможност за прекратяване на абонамента по всяко време (оттегляне на съгласието).
Вие имате възможност да оттеглите съгласието си за обработването на лични данни, като уведомите писмено или по чрез електонна поща Длъжностното лице по защита на данните на Българска Федерация по Ски

6.10. Право на възражение.

Вие имате право да възразите по отношение на данни, обработвани на базата на легитимен интерес.
В случай на постъпване на такова възражение Ние ще разгледаме Вашето искане и ако е основателно, ще го изпълним. Ако считаме, че съществуват убедителни законови основания за обработването или че то е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще Ви информираме за това.

6.11. Право на жалба до надзорен орган.

Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни, отнасящи се до Вас, нарушава приложимото законодателство по защита на личните данни. Надзорният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

7. Точност на информацията

Българска Федерация по Ски не носи отговорност за авторските права на качените или предоставени от Вас снимки и текст, не извършва проверки в този смисъл и не гарантира действителната самоличност на физическите лица, предоставили данните. Във всички случаи на съмнения от Ваша страна, на установена измама и/или злоупотреба, молим да ни уведомите незабавно. Вие се задължавате при предоставяне на каквато и да е информация в сайта да не нарушавате правата на други лица във връзка със защитата на техните лични данни или други техни права.

8. ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Въпроси и искания, свързани с упражняване на правата по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към Длъжностното лице по защита на данните на Българска Федерация по Ски:
Адрес за кореспонденция: София, бул. Васил Левски 75
Имейл: dimitrova(at)bfski.com

генерални спонсори
партньори